در چشم تو دیدم غم پنهان شده ات را

پنهان نکن احساس نمایان شده ات را

.

.

.

.

.

.

-› همینجوری الکی

-› اقای سجاد سامانی