فک میکنم چقد من اینجا نفس پرورم

.

.

.

.

.

-› هستم انصافا

-› حتی یه بار گفتنشم مث ی مهر تاییده

-› بازم پ میگی حرف نزنم؟

-› برم بمیرم خلاص شیم؟