میام اینجا نمیخوام برگردم اونجا

میرم اونجا نمیخوام برگردم اینجا

وض خرابیه :)

.

.

.

.

.

-› چون این حرفو از شصت و ان نفر شنیدم

-› نمیگم ک حالم خوب نی