بم میگه برو بشین تو ماچین D=

.

.

.

.

-› میخواس بگه‌ بچین تو ماشین

-› دوباره ک خوندم دیدم ندونی موضو چیه اصن جالب نیست

-› شاید بدونیم جالب نباشه

-› ب هرحال ک کلا !