بهترین چیز رسیدن به نگاهیست

که از حادثه عشق تر است...

.

.

.

.

.

.

-› میترسیدم پیش اونا باشتراکمش..