اون آدم آسونی نیست

.

.

.

.

-› چ دیالوگ قشنگی :)