.

.

.

.

.

.

.

-› نمیدونم علتش اینه ک آدم کسیو ک دوست داره زیباترین برداشت هارو از رفتاراش داره

-› یا تله‌پاتیو ارتباط دلیو الهامو این حرفا

-› گفتم اولین باری ک فهمیدم اشک ریختم؟

-› خیلی شگفت زده شدم :)