فرقی میان طعنه و تعریف خلق نیست

چون رود بگذر از همه‌ی سنگ ریزه ها

.

.

.

.

.

-› فاضل نظری