پرسیدم یعنی من سبکم؟

خندید گف اگه پسر داشتم تورو براش میگرفتم :|

خواستم بگم چون ندارین اینو میگین :/

.

.

.

.

.

.

.

-› ربط حرفاشو نمیفهمیدم

-› مرد خوبیه