آره وقتی داشت بهم میگف مقاومت کردم

اما خیلی به چیزایی ک گف فکر کردم