گفتن حالش خیلی بده

پرسیدم کجاس برم پیشش

.

.

.

.

.

.

-› خواستم مطمئن شم

-› اما فوت کرده بود

-› وقتی تشییع جنازشو نیستی رفتنشو باور نمیکنی