چرا خودم نباید بفهمم تو چه مرحله ایم

.

.

.

.

.

-› اینهمه بلاتکلیفی برا چیه