بهم گف چرا رد میکنی

گف کی گفته امادگی نداری

حالم خیلی بده