بیا برات از چیزایی بگم که به مردم عادی نمیشه گفت :)