عاشق شدن کار سختی نیست

اون عاشق موندنه که سخته..

.

.

.

.

.

-› جدی میگم!