اینکه وقتی دست راستمو میزارم رو میز 

فک میکنه برا اینه ک اون سمت راستم دو کیلومتر اونورتر نشسته

یه مشکل شخصیه ک با خودش داره

.

.

.

.

.

.

-› خاستم بگم خدا آدم جوگیر نصیبتون نکنه

-› دیدم نه یکمش لازمه :/